USPTO invalidates an important Apple’s design patent

The US Patent and Trademark Office invalidated the patent for design № D618,677 owned by Apple.

This patent concerns the appearance of the surface of a smart phone device which is used by Apple in a lawsuit against Samsung.
In this case the Korean company was sanctioned by the US court with an amount of about 900 million. dollars, which was subsequently reduced to about 548 million dollars.
The grounds for invalidation of the patent is the presence of earlier similar designs owned by various manufacturers of smart phones, such as LG, Samsung and others.
Apple is expected to appeal this USPTO decision as it is important for the outcome of the appeal of the main lawsuit.

Source: WIPR. 

Advertisements

Apple удари тежко Samsung в Калифорния – Apple hits Samsung heavily in California

Съдът в Сан Хосе, Калифорния, САЩ излезе с решение по едно от съдебните дела между Apple и Samsung. То касае претенция на Apple за нарушаване на серия нейни патенти от страна на Samsung чрез предлаганите от корейската компания смарт телефони и таблети.
От своя страна Samsung завежда контра дело с обвинения за патентно нарушение от страна на Apple.
Според решението на съда Samsung е нарушила патентите на Apple касаещи iPad и iPhone технология и дизайн. Съдът присъжда обезщетение в размер на над 1 милиард долара в полза на Apple.
Съдът оставя без уважение претенциите на Samsung срещу Apple.
Веднага след съобщаване на новината акциите на американската компания отбелязаха покачване.
Това е едно от най-сериозните съдебни решения в IT индустрията с едно от най-големите обезщетения присъждани до момента.
Очаква се Samsung да обжалва решението, като междувремено компанията заяви, че е разочарована от това съдебно решение, което лишава американските потребители от избор и засилва монопола на пазара.
Предстой да се вземе решение дали продажбите на продуктите на Samsung ще бъдат официално забранени на територията на САЩ.
Тепърва ще се види дали това решение ще повлияе на глобалната битка между двете компании за пазарно лидерство.

English version
The Court in San Jose, California issued a decision on one of the lawsuits between Apple and Samsung. It concerns the claim of Apple that Samsung violated series of patents owned by the company through selling tablets and smart phones.
For its part, Samsung filed a counter lawsuit alleged patent infringement by Apple.
According to the Court decision, Samsung has violated Apple patents related to the iPad and iPhone technology and design. The court awarded damages of more than $ 1 billion in favor of Apple.
Court dismissed Samsung claims against Apple.
Immediately after the news Apple stock jumped.
This is one of the most important decisions in the IT industry with one of the biggest damages have awarded to date.
Samsung is expected to appeal the decision. Meanwhile the company said that this was disappointed judgment, which depriving U.S. consumers of choice and strengthens monopoly in the market.
Its coming the Court to decide whether sales of Samsung products will be banned in the U.S.
Remains to be seen whether this decision will affect the global battle between the two companies for market leadership.

Apple continues its attack against Samsung, this time in Japan – Apple продължава с атаката срещу Samsung този път в Япония

Apple продължава да атакува своя конкурент Samsung в глобалната война за пазарни дялове. Този път атаката е в Япония, където Apple са завели съдебно дело за нарушаване от страна на Samsung на патенти за технология използвана в iPhone и iPad.
Американската компания е поискала от съда в Токио да забрани продажбите на смарттелефоните Galaxy S и S II и на таблета Galaxy Tab 7.
В момента Apple водят съдебни дела срещу своя конкурент в Австралия, САЩ, Южна Корея и Европа.
От своя страна Samsung отвръщат с контра дело в Япония.
За сега Apple разпростират по-мащабно съдебните си искове на световната карта на интелектуалната собственост.
Наградата е една- да бъдеш лидер на пазара.

English version
Apple continues to attack its rival Samsung in the global war for market share.
This time the attack in Japan, where Apple has filed a lawsuit against
Samsung for breach of patent for technology used in iPhone and iPad.
The American company has asked the court in Tokyo to ban sales of smart phones Galaxy S and S II and the tablet Galaxy Tab 7.
Apple currently engaged in litigation against its competitor in Australia, USA, South Korea and Europe.
Samsung in turn respond with a counter case in Japan.
For now, Apple spread wider its legal claims on the world map of intellectual property.
The award is one – to be a market leader.

Apple blocks sale of Samsung tablet in the EU – Apple спря продажбата на таблети на Samsung в ЕС

Редица информационни източници докладват, че Apple са постигнали значим успех в патентната си война с Samsung относно продажбата на таблета Galaxy Tab 10.1.
Според информацията съдът в Дюселдорф е взел решение за забрана на вноса на този таблет на Samsung в ЕС с изключение на Холандия, чието законодателство и по-специфично и се различава в определена степен от това на останалите страни членки на ЕС.
Забраната касае само 10.1 инчовата версия на Samsung.
Това е втора поредна победа за Apple след като те успяха да си издействат такава заповед и в Австралия.
Това е поредния пример, че интелектуалната собственост се превръща в ключов елемент за пазарния успех на всяка компания в днешни дни.
А какво става ако успееш да изиграеш IP картите си добре?
Тези дни беше публикувана новината, че Apple вече е най-голямата американска компания с нетна капитализация от 337 милиарда долара, изпреварвайки петролният гигант Exxon, който е с 331 милиарда.

English version

Several information sources report that Apple achieved a significant success in patent war with Samsung concerning sales of Galaxy Tab 10.1 tablet.
According to information the court in Düsseldorf has decided to ban the import of this tablet of Samsung in the EU except the Netherlands, whose legislation is specific and differs to some extent from that of other EU countries.
The ban only applies to 10.1-inch version of the Samsung.
This is the second consecutive victory for Apple since they managed to procure such an order in Australia.
This is another example that intellectual property becomes the key to market success of any company today.
And what happens if you can play your cards well IP?
These days, was published the news that Apple is now the largest American company with a net capitalization of 337 billion dollars, ahead of oil giant Exxon, which is 331 billion.

Apple against PINAPPLE – Apple срещу PINAPPLE

Апелативният борд на OHIM се произнесе по спора касаещ заявена европейски марка PINAPPLE за класове 3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 35, 36 и 41.
Apple Inc. подават опозиция срещу тази марка на основата на марка Apple за класове 9, 16, 20, 28, 35, 36, 41.
Комисията по опозиции на OHIM отхвърля опозицията.
Решението е обжалвано.
Апелативният борд излиза с решение, което подкрепя опозицията за класове 16, 28, 35, 41. За останалите класове Бордът счита, че марките не са сходни.
Относно претендираната от Apple репутация на марката в класове 9 и 42, Бордът приема, че такава репутация е налична. Но отговорът на въпроса дали заявителят на по-късната марка, може да се възползва от тази репутация или да й навреди, е негативен.
Интересното в случая е че според Апелативния борд репутацията на логото на Apple има по-широко разпространение отколкото тази на думата Apple, която се използва по-малко за обозначаване на съответните стоки.
информация на Marques Class 46.

English version

The OHIM Board of Appeal ruled on the dispute concerning the European trademark PINAPPLE filed for classes 3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 35, 36 and 41.
Apple Inc. filed opposition to that mark based on trademark Apple for classes 9, 16, 20, 28, 35, 36, 41.
The OHIM’s Commission rejected the opposition.
The decision was appealed.
The Board of Appeal issued a decision which supports the opposition for classes 16, 28, 35, 41. For other classes the Board believes that the marks are not similar.
In respect of existing reputation claimed by Apple in classes 9 and 42, the Board assumes that such goodwill is available. But the question whether the applicant of the later mark may take advantage of that reputation or harm it is negative.
The interesting thing in this case is that according to the Board of Apple, the reputation of the Apple’s logo is more widespread than that of the word Apple which is uses less concerning relevant goods.
information Marques Class 46.

Head of Apple’s intellectual property will leave the company? – Шефа на интелектуалната собственост на Apple напуска компанията?

Според редица информационни източници, главният мениджър на патентното портфолио на Apple Richard Lutton ще напусне компанията. Не се посочват конкретни причини за това. Apple не са коментирали ситуацията.
Richard Lutton е един от видните мениджъри на патентни портфолиа по света. Той е участвал в множество съдебни битки и сделки. Преди седмици Apple спечели битката с Google за патентното портфолио на Nortel. От друга страна Apple загуби съдебно дело срещу Nokia.
Според слухове новият ръководител на интелектуалната собственост на компанията ще бъде BJ Watrous, бивш главен съветник в Hewlett Packard.

English version

According to several sources of information the general manager of the patent portfolio of Apple Richard Lutton will leave the company. There are no indicated reasons for this. Apple did not comment on the situation.
Richard Lutton is one of the leading managers of patent portfolios in the world. He has participated in numerous legal battles and deals. Weeks ago, Apple won the battle with Google for patent portfolio of Nortel. On the other hand Apple lost a lawsuit against Nokia.
According to rumors the new head of the intellectual property of the company would be BJ Watrous, former general counsel at Hewlett Packard.

Nokia beat Apple – Nokia победи Apple

Nokia постигна успех срещу един от основните си конкуренти на пазара на смарт телефони Apple.
Двете компании бяха в съдебно дело, според което Nokia обвиняваше американската компания в нарушаване на близо 10 нейни патента за различни технологии използвани в смарт телефоните.
Компаниите уредиха спора си чрез извън съдебно споразумение. Apple ще плащат роялтис на Nokia за да продължат да използват патентованите от нея технологии. Макар да не се споменава сума според някои анализатори става въпрос за стотици милиони долара.
Тази добра новина за Nokia доведе до покачване на акциите на компанията с 3%.
От стратегическа гледна точка победата на Nokia им позволява да си вземат глътка въздух, от ожесточената война с компании, като Apple, HTC и Samsung, които през последните години сериозно застрашиха лидерската позиция на Nokia.
Според различни хипотези това е само началото на контраатаката на Nokia срещу конкурентите й, особено срещу тези използващи платформата Android, която набира все повече скорост. Както е известно вече Nokia и Microsoft подписаха споразумение за сътрудничество целта на което е финландската компания да започне да ползва платформата Windows Phone за своите телефони, която да конкурира Android на Google, който чрез агресивна политика застраши сериозно пазарните позиции на Nokia.
Информация публикувана със съдействието на Люба Ж.

English version

Nokia achieved big success against one of her main competitors in the market of smartphones, namely Apple.
The two companies were in a lawsuit according to which Nokia accused the US company in violation of her 10 patents for various technologies used in smart phones.
The companies settled their dispute through an agreement. Apple will pay royaltis to Nokia to continue to use her proprietary technology. Although there is not mentioned any amount, according to some analysts we talking about hundreds of millions of dollars.
This good news for Nokia lead to an increase in the company’s shares by 3%.
From a strategic point of view Nokia’s victory allows them to take a breath from fierce war with companies like Apple, HTC and Samsung which in recent years seriously jeopardize the leadership of Nokia.
According to various assumptions this is only the beginning of Nokia’s counterattack against its competitors especially against those using the platform Android which is gaining more momentum. As it is known Nokia and Microsoft signed a cooperation agreement the objective of which is that Finnish company going to start using the Windows Phone platform for their phones to compete with Android owned Google which through an aggressive policy seriously threaten the market positions of Nokia.
Information published with the assistance of Luba J.