Adidas won a lawsuit regarding its stripes in EU

Adidas won a lawsuit against the Belgian company Shoe Branding regarding a dispute about trademarks.

In 2009, Shoe Branding applied for the following European trademark for Class 25:

zap1

Against this application was filed an opposition by Adidas on the ground of the following earlier trademark for Class 25:

zap2

Initially OHIM dismissed the opposition because according to the Office the difference in the number of stripes and their position on the sneakers are quite sufficient to overcome any doubts for possible similarity and confusion between both trademarks.

The submitted evidences for acquired reputation related with the earlier mark were irrelevant taking into account the lack of necessary degree of similarity between the signs.

This decision was appealed.

The General Court reversed the OHIM’s decision because according to the court despite the difference in the number of stripes and their relevant position, the overall impression creating by the earlier mark is very close to that presented by the Adidas’ mark.

The European court upheld this decision.

Source: WIPR.

Advertisements

Adidas won a lawsuit in US

A US court granted Adidas’s request for a preliminary injunction in lawsuit against the US company Skechers which was accused of infringement of distinctive design and trademark rights belong to the German company.

5-7e9b3fa975

According to the court Skechers takes advantages form the well-know three lines pattern typical for most of the Adidas products. Moreover, some of the other Skechers’s sneakers are quite similar to that offered by Adidas.

6-c14056de2d

The court accepted that the Adidas’s designs are valid, distinctive and original because of which meet the law requirements for protection.

More information here.

Source: WIPR.

Liverpool и Adidas се разделят – The end of the relationship between Liverpool and Adidas

IP Finance съобщава за раздялата между един от най-известните футболни клубове в света Liverpool и една от най-известните марки за спортна екипировка Adidas.
През дългогодишната история на Liverpool много често Adidas е била марката използвана от клуба за спортната му екипировка. Последният договор между страните е от 2006 година.
В момента Adidas са оценили ситуацията е са решили да не подновят договора. Причината е в слабото представяне на Liverpool през последните години. Клубът не може да се пребори вече доста години с вътрешната конкуренция във Великобритания за да стане шампион.
В европейските турнири също няма значителни постижения в последно време.
Това води и до по-малка атрактивност, която не може да генерира нужните на Adidas популярност, привлекателност и положителни асоциации, което от своя страна да доведат до финансови ползи за немската компания.
Това е класически пример за закономерностите в спортния мърчандайзинг и свързаната с тях интелектуална собственост.
Самото наличие на нематериалните активи не винаги е достатъчно за генериране на ползи.
Liverpool обаче сключи нов изгоден договор с малко известната американска марка за спортна екипировка Warrior Sports. Договорът е за 6 години и е на стойност 150 милиона паунда. Warrior Sports е собственост на New Balance.
Макар мърчандайзинг стойността на Liverpool да е намаляла за Adidas, то за Warrior Sports това е добър случай да навлезе в нов сегмент, а именно екипировка за футбол.
С оглед на това партньорството с Liverpool е доста добра сделка.

English version

IP Kat reports for the parting between one of the most famous football clubs in the world Liverpool and one of the most famous brands for sport equipment Adidas. In long-standing history of Liverpool, Adidas was often be used by the club for it’s sporting equipment.
The last contract between the parties is since 2006.
Currently, Adidas have evaluated the situation and decided not to renew the contract. The reason is the poor performance of Liverpool in recent years. The club can not cope with the domestic competition in the UK to become a champion.
In European competition there is no significant achievements in the recent years.

This leads to less attractiveness which can not generate the necessary popularity, attractive and positive associations which in turn could lead to financial benefits for the German company.
This is a classic example for the laws in the sports merchandising and related intellectual property.
The mere existence of intangible assets is not always enough to generate benefits.
But Liverpool signed a lucrative new contract with the little-known American brand for sports equipment Warrior Sports. The contract is for 6 years and is valued at 150 million pounds. Warrior Sports is owned by New Balance.
Although the value concerning merchandising purposes in this case is not enough for Adidas, for Warrior Sports this is a good chance to enter in a new segment, namely equipment for football. In view of this partnership with Liverpool is a pretty good deal.

Adidas obtain registration of three stripes as a trademark in Colombia – Adidas регистрира трите си ленти, като марка в Колумбия

През 2001 година Adidas опитват да получат регистрация на своя дизайн състоящ се от три ленти, като търговска марка в Колумбия. Патентното ведомство на страната отказва да регистрира марката поради липса на отличителност.
През 2010 година компанията успя да регистрира трите си ленти, като марка в Колумбия, възползвайки се от член 135 на Andean Community Decision 486 on a Common Industrial Property Regime. Според този член една марка лишена от отличителност може да получи регистрация, ако благодарение на продължително използване за стоките или услугите за които е заявена, е придобила вторична отличителност.
Adidas предоставят множество доказателства за придобитата отличителност на марката в Колумбия, изградена на основата на множество рекламни и спонсорски кампании.
Едно от най-важните доказателства е социологическото проучване, според което 75,8% от анкетираните свързват трите ленти с adidas.
Широко разпространена практика на компаниите по света е да искат да регистрират, като търговски марки, успешни маркетингови елементи разработени от тях, които им помагат да постигнат пазарен успех. Проблема тук е че повечето от тези обекти не могат да изпълнят изискванията на законодателството за да получат регистрация.
В подобни ситуации е важно съответната компания да има добра IP организация, която да й помогне да осигури необходимите доказателства, които да изпълнят законовите изисквания.
Тази задача е много важна и трудоемка и не трябва да бъде подценявана.
информация от IP Tango

English version

In 2001 Adidas trying to obtain registration of its design consisting of three stripes as a trademark in Colombia. The Patent Office of the country refused to register the mark because of lack of distinctiveness.
In 2010 the company was able to obtain registration
of three stripes as a mark in Colombia, taking advantage of Article 135 of the Andean Community Decision 486 on a Common Industrial Property Regime. According to this article one mark devoid of distinctive character can obtain registration if, thanks to prolonged use of goods or services for which registration is sought, has acquired a distinctive secondary.
Adidas provide ample evidences of acquired distinctiveness of the brand in Colombia built on the basis of numerous advertising and sponsorship campaigns.
One of the most important evidence is the survey whereby 75.8% of respondents associate three stripes with adidas.
Widespread practice of companies around the world is that they want to register as trademarks all successful marketing elements developed by them which helping them to achieve market success. The problem here is that most of these sites can not meet the legal requirements to obtain registration.
In such situations it is important that the company have a good IP organization to help her provide the necessary evidence to meet legal requirements.
This task is a very important and time-consuming and should not be underestimated.
information from the IP Tango