The UK database for patents has been added to Patentscope

WIPO reports about the news that the UK database for patent has been added to international database Patenscope. This will give access to 2,8 million patent files from UK dating from as far back as 1782. By this way Patentscope will provide information for more than 48 million patent files from 40 countirs around the world.

More information here.

Патентното ведомство на Великобритания с нов сайт – The UK Patent Office with a new web site

Патентното ведомство на Великобритания оповести цялостното обновяване на своя интернет сайт.
Повече информация може да откриете тук.


English version

The UK Intellectual Property Office launched its brand new website. More information can be found here.

IP оценка и пазар – IP valuation and market

IP Finance съобщава за нов доклад ( IP Markets and Enabling Information Ecosystems) на Патентното ведомство на Великобритания, касаещ оценката на нематериални активи и интелектуална собственост. Доклада е изготвен от Golant Media Ventures (GMV).
Докладът изледва начините по които интелектуалната собственост да стане по-лесна за търгуване и оценка, изследвайки ключовите характеристики на пазара на нематериални активи.
Повече информация може да откриете тук.
English version
IP Finance informs about a new report called IP Markets and Enabling Information Ecosystems, published by UK Intellectual property office and prepared by Golant Media Ventures (GMV). 
This report observes the way by which intellectual property and intangible assets could become more easily traded and financed taking into account the key characteristics of the IP market.
More information here.

Tesco не успя да регистрира марка във Великобритания – Tesco failed to register a trademark in the UK

TESCO е получил отказ за регистрация на фигуративна марка сини тирета, които са част от логото на компанията.
Според Патентното ведомство на Великобритания знакът не е достатъчно отличителен за да представлява марка.
Представеното социологическо проучване от TESCO за това, че потребителите свързват сините тирета с магазините на компанията, е отхвърлено, като недостатъчно.
Според ведомството при подобни слабо отличителни знаци е необходимо да се докаже убедително, че те могат да посочват произхода на стоките и услугите за които са заявени.
информация на M Marketing.
English version
TESCO failed to register a trademark for its blue dashes which are part of the company’s logo. According to the UK Intellectual Property Office the applied sign is not distinctive enough to represent a trademark.
The survey submitted by Tesco, which shows that consumers perceiving the blue dashes in relation to the company, was consider to be insufficient. According to the Office in case of such indistinctive signs it is necessary strong evidences to be provided that the relevant sign could represent source of origin, which is requirement for trademark registration.

Защо компаниите по света не обявяват своите нематериални активи? – Why companies in the world do not report thier intangible assets?

IP Finance публикува интересна статия касаеща въпроса с нематериалните активи и тяхното обявяване от страна на компаниите по света. В частност статията разглежда как стой въпросът във Великобритания. Според Janice Denoncourt (Senior Lecturer, Nottingham Trent University) една от причините компаниите да не обявяват информация за притежаваните от тях нематериални активи се крие в отговорността, която съответните директори в компаниите трябва да поемат. Според законодателството в страната разкриването на подобна информация не трябва да заблуждава. В същото време няма ясни правила, как подобна информация би трябвало да се разкрие.
Като цяло въпросът се усложнява и от методологията по която се прави оценка за наличните нематериални активи в една компания и до колко тази методология е релевантна.
Така или иначе заключението е че в бъдеще информацията за нематериалните активи ще става все по-важна и нужна за съществуването на компаниите, особено на публичните такива.
English version
IP Finance published an interesting article regarding the issue of intangible assets and their reporting by companies worldwide. In particular, the article examines how the issue stays in the UK. According to Janice Denoncourt (Senior Lecturer, Nottingham Trent University) one of the reasons companies do not publish information about their intangible assets lies in the responsibility that the respective directors in companies bear. According to the legislation in the country disclosure of such information must not mislead. At the same time there are no clear guidance on how such information should be disclosing.
The overall issue is compounded by a methodology that evaluates the available intangible assets of a company and how this methodology is relevant.
Anyway, the conclusion is that in the future information about the intangible assets will become increasingly important and necessary for the existence of companies, especially public ones.

Силата на гръцкия йогурт във Великобритания – The power of Greek yogurt in the UK

IP Kat съобщава за решение по делото Fage UK Ltd & Another v Chobani UK Ltd & Another във Великобритания.
Гръцката компания продава гръцки йогурт във Великобритания в продължение на дълги години и държи 95% пазарен дял.
Американската компания  Chobani започва също да продава такъв продукт обозначаван гръцки йогурт, макар да е произвеждан в САЩ.
Гръцката компания завежда съдебно дело с претенцията, че продукта на Chobani не може да бъде обозначаван с географското означение гръцки при положение, че не се произвежда в Гърция. Освен това технологията на производство на двата продукта е различна. Претендира се passing-off.
Съдът приема, че в случая имаме възползване от наложената репутация на гръцкия йогурт в страната. Обозначаването на продукт с това географско наименование, които не е произведен в Гърция може да заблуди потребителите и да увреди репутацията на оригиналния продукт.
Решението е обжалвано от американската компания.
Апелативният съд потвърждава решението, включително и наложените временни мерки срещу Chobani за непродажба на продукта в страната.
Опитът за обжалване на решението пред върховният съд е отхвърлено.
English version
IP Kat reports about the final judgment on the Case Fage UK Ltd & Another v Chobani UK Ltd & Another UK.
The Greek company FAGE has been selling Greek yogurt in the UK for many years and holds a 95% market share.
The U.S. company Chobani also began to sell such product denoted it Greek yogurt, although it is produced in the USA.
The Greek company filed a lawsuit with the claim that Chobani‘s product can not be labeled with GI Greek if that is not produced in Greece. Moreover, the technology of production of the two products is different.  A passing-off action is seek.
The Court held that in this case Chobani took advantage of
Greek yogurt reputation imposed  in the country. The indication of the product by the geographical name in case that it is not manufactured in Greece may mislead consumers and damage the reputation of the original product.
The decision was appealed by the American company.
The Court of Appeal upheld the decision, including the permanent injunction imposed against Chobani which prevents the sells in the country.
The attempt to appeal to the Supreme Court was rejected.