KAATSU не може да бъде търговска марка в Европа – KAATSU can not be a trademark in Europe

Европейският съд излезе с решение по дело T-567/12. То касае опит на японската компания Kaatsu Japan Co. Ltd  да регистрира европейска марка KAATSU за класове 9, 10, 16, 28, 41 и 44.

OHIM отказва регистрацията на марката за следните стоки: 
Клас 9 Научни и учебни апарати и инструменти за измерване; предварително записани видеокасети, компактдискове (CD), лазерни дискове (СПД), цифрови многостранни дискове (DVD) и компютърен софтуер; части и принадлежности за всички горепосочени стоки;  
Клас 10: Хирургически, медицински и ветеринарни апарати и инструменти, ортопедични изделия; Апаратура за физическа подготовка за медицински цели; части и принадлежности за всички горепосочени стоки;  
Клас 16: “Хартия, картон и стоки от тези материали, които не са включени в други класове; печатни материали; учебни материали (с изключение на апарати); части и принадлежности за всички горепосочени стоки;  
Клас 28: Гимнастически и спортни артикули, които не са включени в други класове; обучение и упражнения, оборудване за фитнес цели; части и принадлежности за всички горепосочени стоки;  
Клас 41: “Образование; предоставяне на обучение; развлечения; спортни и културни дейности; образователни услуги; осигуряване на семинари и работни срещи; обучение на инструктори в областта на физическото възпитание; квалификация на преподаватели в областта на физическото възпитание; предоставяне на информационни, съветнически и консултантски услуги във връзка с всички горепосочени услуги;  
Клас 44: Медицински услуги; ветеринарните услуги; хигиената и красотата грижи за хора или животни; предоставяне на медицинска информация; услуги физиотерапия; кинезитерапия услуги; предоставяне на информационни, съветнически и консултантски услуги във връзка с всички горепосочени услуги.
Отказът е обоснован с факта, че потребителите в Европа възприемат марката, като описателна за специфичен вид физически упражнения.
Европейският съд потвърждава това решение и отхвърля жалбата.  Заявената марка е свързана с метод за упражнение или техника, която предизвиква мускулна хипертрофия и увеличава мускулната сила по същество чрез прилагане на контролирано намаляване на притока на кръв към мускулите, упражнявани чрез компресиране на проксималната съдовата система и свързаните с нея области,. Заявената марка директно описва някои характеристики на предлаганите от заявителя стоки и услуги. Заявителят не е доказал придобита отличителност на марката в следствие на продължително използване.
информация на Marques Class 46.

English version
The European court ruled in Case T-567/12.  It refers to an attempt of the Japaneese company Kaatsu Japan Co. Ltd  to register an European trademark KAATSU for Classes9, 10, 16, 28, 41 and 44.
OHIM refused to register the mark for the following Classes:
Class 9: ‘Scientific, measuring and teaching apparatus and instruments; pre-recorded videotapes, compact disks (CDs), laser disks (LDs), digital versatile disks (DVDs) and computer software; parts and fittings for all the aforesaid goods’;    
Class 10: ‘Surgical, medical and veterinary apparatus and instruments, orthopaedic articles; apparatus for physical training for medical use; parts and fittings for all the aforesaid goods’; 
Class 16: ‘Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; instructional and teaching material (except apparatus); parts and fittings for all the aforesaid goods’;  Class 28: ‘Gymnastic and sporting articles not included in other classes; training and exercise equipment for fitness purposes; parts and fittings for all the aforesaid goods’;  
Class 41: ‘Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities; educational services; providing seminars and workshops; training instructors in the field of physical training; qualification of instructors in the field of physical training; provision of information, advisory and consultancy services in relation to all of the aforesaid services’; 
Class 44: ‘Medical services; veterinary services; hygienic and beauty care for human beings or animals; providing medical information; physical therapy services; kinesitherapy services; provision of information, advisory and consultancy services in relation to all of the aforesaid services’.
The refusal is based on the fact that the consumers in Europe will perceive the mark as descriptive term for specific physical exercises.
The European court upheld this decision. The applied mark is connected a method for exercises or technique which induces muscle hypertrophy and increases muscle strength, essentially by applying a controlled reduction of blood flow to the muscles exercised by means of compressing the proximal vasculature and related areas. The aforementioned mark directly characterizes the relevant goods and services. The applicant was not provide any evidences for acquired secondary distinctiveness.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s