Порто или Супер Порто – сблъсък извън стадиона – Porto against Super Porto – a clash outside the stadium

Marques Class 46 съобщава за интересно дело касаещо марка на футболен клуб в Португалия. SILMODA подава заявка за португалска марка ‘SUPER PORTO’  за клас 25 – фланелки. Патентното ведомство на страната отказва регистрацията поради наличие на по-ранни сходни марки PORTO за същите стоки.
Решението е обжалвано. The Intellectual Property Court потвърждава решението на ведомството. Водещият елемент във всички марки е PORTO, а думата SUPER само усилва неговото възприемане от потребителите.
Решението е обжалвано пред the Lisbon Court of Appeal. Съдът отменя по-ранните решения и дава регистрация на марката. Според решението на съда марките трябва да се сравняват в тяхната цялост, а не единствено по един от елементите си. Освен това според съда думата PORTO не се свързва единствено с футболния клуб но и със самият град. Поради тези причини съдът изключва вероятността от объркване на потребителите.
Ще бъде интересно дали това решение ще бъде последно. В действителност подобни дела са интересни от гледна точка на сблъсъка между географското наименование и известността на съответната марка. В случая футболен клуб Порто е пълен доминант през последните 30 години в Португалия и чиято известност е разпространена далеч извън страната.

English version
Marques Class 46 reports about an interesting case concerning the brand of a football club in Portugal. SILMODA applied for Portuguese trademark ‘SUPER PORTO’ in  Class 25 shirts. The Patent Office refused registration because of earlier similar marks for the same goods.  
The decision was appealed. The Intellectual Property Court upheld the decision of the office. The leading element in all marks is PORTO, and the word SUPER only enhances its consumer perception.
The decision was appealed to the Lisbon Court of Appeal. The Court annulled the earlier decisions and allows registration of the mark. According to  the Court all signs should have been compared as a whole, and not merely by one of thier elements. Moreover, according to the Court PORTO word is not uniquely associated with the football club but with the city itself. For these reasons, the Court excluded the likelihood of consumer confusion.
It will be interesting whether this decision will be last. In fact, similar cases are interesting in terms of the clash between the geographical name and the reputation of relevant mark.
In this case Porto football club has dominated over the last 30 years in Portugal and its fame spread far beyond the country.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s