Apple against PINAPPLE – Apple срещу PINAPPLE

Апелативният борд на OHIM се произнесе по спора касаещ заявена европейски марка PINAPPLE за класове 3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 35, 36 и 41.
Apple Inc. подават опозиция срещу тази марка на основата на марка Apple за класове 9, 16, 20, 28, 35, 36, 41.
Комисията по опозиции на OHIM отхвърля опозицията.
Решението е обжалвано.
Апелативният борд излиза с решение, което подкрепя опозицията за класове 16, 28, 35, 41. За останалите класове Бордът счита, че марките не са сходни.
Относно претендираната от Apple репутация на марката в класове 9 и 42, Бордът приема, че такава репутация е налична. Но отговорът на въпроса дали заявителят на по-късната марка, може да се възползва от тази репутация или да й навреди, е негативен.
Интересното в случая е че според Апелативния борд репутацията на логото на Apple има по-широко разпространение отколкото тази на думата Apple, която се използва по-малко за обозначаване на съответните стоки.
информация на Marques Class 46.

English version

The OHIM Board of Appeal ruled on the dispute concerning the European trademark PINAPPLE filed for classes 3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 35, 36 and 41.
Apple Inc. filed opposition to that mark based on trademark Apple for classes 9, 16, 20, 28, 35, 36, 41.
The OHIM’s Commission rejected the opposition.
The decision was appealed.
The Board of Appeal issued a decision which supports the opposition for classes 16, 28, 35, 41. For other classes the Board believes that the marks are not similar.
In respect of existing reputation claimed by Apple in classes 9 and 42, the Board assumes that such goodwill is available. But the question whether the applicant of the later mark may take advantage of that reputation or harm it is negative.
The interesting thing in this case is that according to the Board of Apple, the reputation of the Apple’s logo is more widespread than that of the word Apple which is uses less concerning relevant goods.
information Marques Class 46.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s