A real protection for fictional trademarks – Истинската закрила на въображаемите марки

Всички знаем как се защитава една търговска марка, съответно как се предотвратява нейното непозволено използване.
В днешни дни обаче връзката между бизнесът и изкуството стана изключително тънка.
От тук възниква един интересен въпрос- Как би могъл да се защити например, като марка един популярен елемент от художествено произведение ( анимационен филм, игрален филм, комикс и тн.).
Големи компании като 20th Century Fox, Marvel и Disney постоянно създават художествени произведения, елементи от които придобиват сериозен пазарен потенциал.
Iposgoode публикува една интересна статия по въпроса касаеща публикацията на Benjamin Arrow “Real-Life Protection for Fictional Trademarks”.
Статията разглежда въпроса как въображаеми марки могат да получат закрила в реалния свят. Дава се интересен пример с една марка бира ‘Duff Beer’, която се продава в Австралия, но нейното име и визия са взети от популярния анимационен сериал The Simpsons притежание на 20th Century Fox.
Основният проблем тук е как да се докажат реално претърпени вреди от нарушаването на марката.
Тъй като 20th Century Fox не произвеждат бира те трудно могат да покажат реалните си загуби от използването на ‘Duff Beer’ от австралийската компания. Доказването на потребителското объркване също е много трудно тъй като на реалния пазар има само една реална бира, другата е в анимационния сериал.
Единственият вариант за защита тук е чрез авторското право относно образните елементи, както и на основа на непозволеното възползване от изградена репутация на сериала The Simpsons.
Повече по тази тема може да откриете тук.
Статията на Benjamin Arrow може да откриете тук.

English version

We all know how to protect a trademark and how to prevent its unauthorized use.
Nowadays, however, the relationship between business and art has become extremely thin.
Here arises an interesting question- How could be defended for example,as a brand a popular element of artwork (cartoon, movies, comics, etc..).
Large companies like 20th Century Fox, Marvel and Disney
permanently create works of art, elements of which acquire significant market potential.
Iposgoode published an interesting article on the issue concerning the publication of Benjamin Arrow “Real-Life Protection for Fictional Trademarks”.

The article examines how fictional brands can receive protection in the real world. It give an interesting example of one brand of beer ‘Duff Beer’ which is sold in Australia but her name and image are taken from the popular animated series The Simpsons owned by 20th Century Fox.
The main problem here is how to prove actual damages by the infringement of the mark.
As 20th Century Fox does not produce beer is hard to show their real losses from the use of ‘Duff Beer’ by the Australian company. A proof of consumer confusion is also very difficult to be shown because in the real market there is only one real beer, the other is in the animated series.
The only option here is to protect through copyright for imaging elements and the basis of unauthorized benefit from the established reputation of the series The Simpsons.
More on this topic can be found here.
The article by Benjamin Arrow can be found here.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s