По-малко международни марки през 2009 година – Less international brands in 2009

WIPO публикува информация относно заявените и регистрирани международни марки през 2009 година.
Според данните през 2009 година е отбелязан спад от 16% на заявените международни марки и 12% спад при регистрираните марки.
Според WIPO причина за това е глобалната икономическа криза. Поради намаленото потребление компаниите са намалили въвеждането на нови продукти на пазара, което от своя страна е довело и до намаляване на броят на търговските марки.
Най-големият заявител на международни марки през 2009 година е била швейцарската компания Novartis с 136 заявки. На второ място е Lidl ( Германия) , а на трето място е Henkel (Германия).
Държавите които са били най-често посочвани в заявките за международни марки са: Китай, Русия, САЩ, Швейцария, ЕС и Япония.
Повече статистическа информация може да откриете тук.

English version

WIPO publishes information concerning the claimed and registered international trademarks in 2009.
According to the data there was a decrease of 16% of requested international marks and 12% decline in registered trade marks in 2009
According to WIPO the reason for this is the global economic crisis. Due to reduced consumption, companies are reducing the introduction of new products, which in turn has led to a reduction in the number of trademarks.
The largest applicant for international marks in 2009 was the Swiss company Novartis by 136
applications. Secondly it is Lidl (Germany) and thirdly is Henkel (Germany).
Countries that were most frequently cited in
applications for international trademaks are: China, Russia, USA, Switzerland, EU and Japan.
More statistical information can be found here.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s