Мнение относно дело касаещо AdWords system ( Response to the Case concerning the AdWords system)

The advocate general of Europe’s highest court, Poiares Maduro излезе със становище по делото касаещо спорната AdWords system на Google. Това мнение не е задължително за съдът но обикновено той се съобразява с него.
Според Poiares Maduro Google не извършва нарушаване на права върху търговски марки, предоставяйки възможността на рекламодатели да избират ключови думи кореспондиращи с търговски марки при излизане на резултати от търсения в търсачката. Това не представлява предлагане и продажба на услуги на потребителите. Поради това то не може да бъде счетено, като използване на стоки и услуги идентични или сходни на стоки и услуги обхващани от съответните марки.
Poiares Maduro смята че използването на спонсорски линкове също не е нарушаване на права върху марки, тъй като не съществува възможност от объркване сред потребителите. Според advocate general интернет потребителите са осведомени, че други сайтове освен този на притежателят на правата, могат да излезат сред резултатите от търсенето. Освен това потребителите не трябва да бъдат ограничавани до достъп на информация за съответните марки.
информация на Afro-IP.

English version

The advocate general of Europe’s highest court, Poiares Maduro delivered an opinion in the case concerning the disputed AdWords system to Google. This opinion is not binding on the court but usually it is complying with it.
According Poiares Maduro Google does not do violation of trademark rights, allowing advertisers to choose keywords corresponding to trademarks in search results. This is not a supply and sale of services to consumers. Therefore it can not be considered as use of goods and services identical or similar to goods and services covered by the respective marks.
Poiares Maduro considers that the use of sponsor’s link is not infringement of rights to trademarks, since there is no possibility of confusion among consumers. According to the advocate general internet users are aware that other sites than the right holder’s can to leave among the search results. In addition, consumers should not be limited to access to information for the respective marks.
information the Afro-IP.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s