Срок на закрила на регистриран и нерегистриран дизайн на Общността ( Term of protection of registered and unregistered Community design)

Регламент №6/2002 година относно дизайните на Общността посочва два вида срокове за закрила на европейски дизайни в зависимост от това дали те са били регистрирани или не.

Член 11 Начало и срок на действие на закрилата на нерегистрирания дизайн на Общността

1. Дизайн, който отговаря на изискванията съгласно раздел 1, се ползва от
закрила на нерегистриран дизайн на Общността за срок от три години, считано
от датата, на която дизайнът за първи път е станал общодостъпен в рамките на
Общността.
2. За целите на параграф 1, един дизайн се счита за общодостъпен в рамките
на Общността, ако е бил публикуван, излаган, използван в търговията или
оповестен по такъв начин, че, в обичайния ход на бизнеса, тези събития да
могат разумно да станат познати на специализираните среди от съответния
сектор, действащ в рамките на Общността. Въпреки това, един дизайн може да
не се счита за общодостъпен, когато е оповестен на трета страна при изрични
или мълчаливи условия за поверителност.

Член 12 Начало и срок на закрила на регистрирания дизайн на Общността

Дизайн, който отговаря на изискванията съгласно раздел 1, се ползва от
закрила на регистриран дизайн на Общността, чрез регистрация от Службата,
за период от пет години, считано от датата на подаване на заявката за
регистрация. Титулярът на правото може да удължава срока на закрилата с
един или няколко периода от по пет години до максимум двадесет и пет
години, считано от датата на подаване на заявката.

English version

Regulation № 6 / 2002 on Community designs indicate two terms of protection of European designs depending on whether they were registered or not.

Article 11 Commencement and term of protection of the unregistered Community design

1. A design which meets the requirements under Section 1 shall be protected by an unregistered Community design for a period of three years as from the date on which the design was first made available to the public within the Community.
2. For the purpose of paragraph 1, a design shall be deemed to have been made available to the public within the Community if it has been published, exhibited, used in trade or otherwise disclosed in such a way that, in the normal course of business, these events could reasonably have become known to the circles specialised in the sector concerned, operating within the Community. The design shall not, however, be deemed to have been made available to the public for the sole reason that it has been disclosed to a third person under explicit or implicit conditions of confidentiality.

Article 12 Commencement and term of protection of the registered Community design

Upon registration by the Office, a design which meets the requirements under Section 1 shall be protected by a registered Community design for a period of five years as from the date of the filing of the application. The right holder may have the term of protection renewed for one or more periods of five years each, up to a total term of 25 years from the date of filing.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s