Претендиране за предходност при регистрация на европейска марка ( Claiming seniority in registration of European marks)

Регламент № 40/94 на ЕО за търговска марка на Общността предоставя възможността за претендиране на предходност на национална марка при регистрация на европейска марка.

Член 34
Претенция за по-ранна дата на националната марка

1. Притежателят на по-ранна марка, регистрирана в държава-членка,
включително на търговска марка, регистрирана на територията на страните
Бенелюкс, или регистрирана съгласно международни договорености, които
имат действие в държава-членка, който подава заявка за същата марка, с цел тя
да бъде регистрирана като марка на Общността за стоки или за услуги
идентични с тези, за които предишната търговска марка е била регистрирана
или съдържащи се в тях, може да изисква за търговската марка на Общността
по-ранна дата на предишната марка, по отношение на държавата-членка, в
която или за която тя е била регистрирана.
2. Единствената последица от по-ранната дата, съгласно настоящия регламент
е, че когато притежателят на търговската марка на Общността се откаже от
предишната марка или я остави да бъде заличена, се счита, че той продължава
да се ползва със същите права, като тези, които той би имал ако предишната
търговска марка би продължила да бъде регистрирана.
3. По-ранната дата, изисквана за търговската марка на Общността се заличава,
когато притежателят на предишната търговска марка, чиято по-ранна дата е
била изисквана, е декларирана за лишена от правата си или когато тази марка
бъде обявена за невалидна или когато от нея бъде направен отказ преди
регистрацията на търговската марка на Общността.
Член 35
Претендиране на предходност след регистрирането на търговска марка на
Общността

1. Притежателят на търговска марка на Общността, който е притежател на
идентична предишна търговска марка, регистрирана в една държава-членка,
включително една марка регистрирана на територията на Бенелюкс, или на
една еднаква предишна марка, която е била предмет на международна
регистрация, която има действие в една държава-членка, за еднакви стоки или
услуги, може да се позове на по-ранната дата на предишната марка по
отношение на държавата-членка, в която или за която тя е била регистрирана.
2. Прилага се член 34, параграфи 2 и 3.

English version

Regulation № 40/94 EC on the Community trademark, provide the possibility of claiming the seniority of national trade mark when registering European trademark.


Article 34: Claiming the seniority of a national trade mark

1. The proprietor of an earlier trade mark registered in a Member State, including a trade mark registered in the Benelux countries, or registered under international arrangements having effect in a Member State, who applies for an identical trade mark for registration as a Community trade mark for goods or services which are identical with or contained within those for which the earlier trade mark has been registered, may claim for the Community trade mark the seniority of the earlier trade mark in respect of the Member State in or for which it is registered.

2. Seniority shall have the sole effect under this Regulation that, where the proprietor of the Community trade mark surrenders the earlier trade mark or allows it to lapse, he shall be deemed to continue to have the same rights as he would have had if the earlier trade mark had continued to be registered.

3. The seniority claimed for the Community trade mark shall lapse if the earlier trade mark the seniority of which is claimed is declared to have been revoked or to be invalid or if it is surrendered prior to the registration of the Community trade mark.

Article 35: Claiming seniority after registration of the Community trade mark

1. The proprietor of a Community trade mark who is the proprietor of an earlier identical trade mark registered in a Member State, including a trade mark registered in the Benelux countries, or of a trade mark registered under international arrangements having effect in a Member State, for identical goods or services, may claim the seniority of the earlier trade mark in respect of the Member State in or for which it is registered29. 2. Article 34 (2) and (3) shall apply.

Advertisements

3 thoughts on “Претендиране за предходност при регистрация на европейска марка ( Claiming seniority in registration of European marks)

 1. Действащият към днешна дата регламент за регистрация на Европейска марка е № 207/2009 от 26.02.2009, който отмени предходния № 40/94. По същество няма разлика в текста на цитираните чл.34 и 35, отнасящи се за възможността да се претендира предходност (или старшинство) на по-рано регистрирана марка, но в публикувания тук вариант на български език има някои значителни неточности – по-конкретно в чл.34, ал.2.

  Забележката ми се отнася конкретно за превода на думата “lapse”, което не означава “заличаване” на марката, а “изтичане” на нейният срок на закрила. Тази разлика е значителна, защото както е видно от чл. 34, ал.3, когато по-ранната марка бъде заличена, то притежателят на марката на Общността губи ефекта от претендираната предходност.

  За коректен следва да се приеме публикуваният от ЕС текст на български език: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:078:0001:0042:BG:PDF

  С най-добри чувства 🙂
  Севдалина

  Like

 2. Малко уточнение:

  Може би недоразумението се получава от използването на различни термини в българската практика и превода на регламента. Така например думата “revoked” е преведена като “отменена” и съответства на използвания и в българския закон термин, докато думата “invalid” е преведена като “недействителна”, а по-същество означава “заличена”, съгласно българската нормативна уредба и практика.

  Like

 3. Публикуваните тексктове от Регламент 40/94 са от официалните преводи публикувани в раздел Законодателство на сайта на Патентно ведомство.
  В действителност не винаги преводите на подобни европейски регламенти и директиви са напълно коректни.

  Благодарим за обърнатото внимание.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s