Hotel е родово понятие не марка ( Hotel is a generic term not marks)

IPOsgoode съобщава интересна новина за решение на the U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit относно това дали hotel.com може да бъде търговска марка за услуги свързани с предоставяне на информация за временно настаняване, туристически услуги, резервации и тн.
Първоначално USPTO отказва регистрацията на марка hotel.com, тъй като счита, че тя е родова за предоставяните услуги.
Решението е обжалвано пред the Trademark Trial and Appeal Board (TTAB).
След разглеждане на различни доказателствени материали, като смисъл на думите настаняване, резервация, хотел в различни речници, използването на думата хотел в множество домейни освен hotel.com, TTAB потвърждава първоначалното решение и отхвърля марката. Заявителят твърди, че думата hotel.com заедно с нейната комбинирана част е достатъчно отличителна и трябва да се разглежда в цялост. TTAB контрира с това че марката се използва предимно в нейната словна част, освен това .com в добавка на родовото понятие хотел не посочва произход на услугите.
През 2008 година заявителят предоставя нови доказателства на TTAB с цел промяна на взетото решение. Предоставено е социологическо проучване по телефона в което 76% от респондентите заявяват, че възприемат hotel.com, като марка. TTAB отхвърля резултатите с довода, че на респондентите не е обяснено разликата между домейн и марка. По презумция потребителите приемат, че щом има домейн то той се притежава от компания, тоест това е нейното име, марка.
Решението на TTAB е обжалвано пред the U.S. Court of Appeals.
През юли 2009 година съдът излезе с решение, като потвърди отказът на TTAB, съответно и на USPTO и отхвърли регистрацията на марка hotel.com.
Според някои това решение е грешно тъй като щом една компания има домейн, който друг не притежава, тоест той отличана по този начин компанията, то на същата основа тя трябва да има и идентична марка. Според специалисти обаче притежаването на домейн не е достатъчно законово условие да се приема, че това име показва произход на стоките и услугите за които се иска марката.
информация на IPOsgoode

English version

IPOsgoode reported an interesting story for a decision of the US Court of Appeals for the Federal Circuit on whether hotel.com may be a trademark for services related to providing information on temporary accommodation, travel services, booking and etc..
USPTO initially refused registration of the mark hotel.com, since it believes that it is generic for its services.
The decision was appealed to the Trademark Trial and Appeal Board (TTAB).
After examining the various items of evidence, the meaning of words such as accommodation, reservation, hotels in different dictionaries, the use of the word hotel in many domains except hotel.com, TTAB affirms the initial decision and dismissed the mark. The applicant claims that the word hotel.com with its shaped part is sufficiently distinctive and should be considered in its entirety. TTAB declares that the mark is used in its word part. Furthermore, in addition to .com generic concept hotel does not specify the origin of services.
In 2008 the applicant shall provide new evidence of TTAB in order to change the decision. Is provided a telephone survey in which 76 percent of respondents said that they perceived hotel.com as a brand. TTAB rejected the results simply because the respondents did not explained the difference between the domain and brand. Users agree that if it has a domain owned by a company that is that its name brand.
The decision of the TTAB has appealed to the US Court of Appeals.
In July 2009 the court issued a decision and confirmed the refusal of the TTAB, respectively, and the USPTO and reject the registration of marks hotel.com.
According to some the decision is wrong because if a company has a domain that has no other, that is it an excellent company in this way, then on the same basis it should have the same brand. According to experts, however, owning a domain is not legally sufficient condition to assume that this name indicates the origin of goods and services for which the mark is sought.
information IPOsgoode

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s