Проект за промени в Закона за промишления дизайн в България ( Draft amendments to the Law on the design in Bulgaria)

Патентно ведомство на Република България публикува информация за предложения проект за изменение на Закона за промишления дизайн.
Мотивите за тези промени са следните:

Промените, които се предлагат с настоящия законопроект могат да бъдат групирани в три основни направления: промени, засягащи общите положения в ЗПД (глава „Първа”), промени относно материално-правните норми, регламентиращи регистрацията на дизайните (глава „Втора”) – разпореждането с правото върху промишлен дизайн и заличаването на регистрацията и промени по отношение на производството, което се развива в Патентното ведомство по дадена заявка за регистрация на промишлен дизайн (глава „Трета”). По отношение на промените, извършени в глава „Първа”, следва да се отбележи, че в чл.8 подробно са разписани данните, които се съдържат в Държавния регистър на проимшлените дизайни, който се води и поддържа в Патентното ведомство. Чл.9 изрично предвижда, че споменатият регистър е под формата на хартиен носител и на електронна база от данни, управлявана от информационна система и се публикува на официалната интернет страница на Патентното ведомство. Измененията и допълненията, предлагани в глава „Втора” на ЗПД са основно редакционни и с цел по-подробно изясняване на някои критерии. Промените, свързани с производството, което се развива в Патентното ведомство при експертизата на заявка за регистрация на промишлен дизайн, се свеждат до промяната в системата на регистрация на дизайн – от експертиза по същество, извършвана служебно от Патентното ведомство, на база на основанията, залегнали в чл.11 от закона, се преминава към регистрационна система. Тези промени отговарят на потребностите на обществото и на изискването да се премахнат пречките пред свободното движение на стоки и пред свободното предоставяне на услуги, способстват българските предприятия да приспособят дейностите си по производството и разпространението на стоки и услуги не само на територията страната ни, но и на цялата Общност. Промените се налагат, също така, с цел създаване на идентичен режим с този, въведен с Регламент № 6/2001 за дизайна на Общността. Промените са продиктувани и от факта, че при сегашната система на експертиза по същество не се извършва пълна преценка дали дизайнът отговаря на изискванията на чл.11 за новост и оригиналност, а се прави само ограничена проверка и се вземат предвид дизайните, действащи на територията на Р България. Не се извършва преценка и на критерия „Оригиналност”. Следователно, макар че експертизата служебно проверява за новостта на дизайна, на практика тази проверка е органичена и не води до целения ефект – да се гарантира правна стабилност на предоставената закрила, тъй като новостта на даден дизайн може да бъде опорочена не само чрез регистрация на идентичен на него дизайн, но и чрез разгласяване, където и да е по света, по какъвто и да е начин. Това е информация, с която експертите в Патентното ведомство на Р България, както и във ведомствата в страните-членки на Европейския съюз не разполагат, но същата може да се намери от конкурентите на заявителя, тъй като те са заинтересуваните лица. Поради посоченото, повечето държави, както и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар в Аликанте, Испания, използват регистрационната система, която се предлага с настоящия законопроект. Нова система за регистрация на промишлен дизайн се свежда до следното: Експертиза на заявката включва проверка дали заявката отговаря на изискванията за формална редовност и дали удовлетворява критериите, залегнали в чл.3 и чл.11, ал.2, т.1 от закона, а именно: дали заявеният обект представлява дизайн по смисъла на закона и дали не противоречи на обществения ред и на морала. Ако заявката за промишлен дизайн отговаря на горепосочените условия, се постановя решение за регистрация и дизайнът се публикува в Официалния бюлетин на ведомството. Лицата, посочени в чл.29, имат право да поискат заличаване на регистрацията на дизайна на основанията, предвидени в тази разпоредба, по време на действието на регистрацията и дори след нейното прекратяване. От ПЗР е видно, че новият режим ще влезе в сила 9 месеца след обнародването на закона в Държавен вестник, което се предлага с цел провеждането на разяснителни кампании за подготовка на заинтересованите среди, които са адресати на закона и които следва да нагодят своята бизнес среда за работа при новия режим на регистрация, при който се изисква стриктно наблюдаване на политика на конкурентните правни субекти и който режим е възприет в много от страните-членки на Европейския съюз. Други промени, които се предлагат със законопроекта, са по отношение на сроковете за извършване на определени действия от заявителя на промишлен дизайн – за коригиране на недостатъци по заявката (чл.36, ал.3), за отговор срещу предварителен отказ (чл.37, ал.3) и за заплащане на такси (чл.36, ал.2 и чл.37, ал.5). Сроковете са съкратени, поради факта, че това са действия, които не се характеризират със сложност и не изискват продължителен период от време, за да бъдат осъществени, а също така и с цел да се ускори производството по регистрация. Наред с посоченото, счита се, че с подаването на заявката лицето е заинтересовано да получи закрила по-бързо и продължителния период от време, през който таксите не са платени, би довел до правна несигурност дали е налице заявка или не, тъй като, ако таксите не са заплатят, заявката се счита за оттеглена. Новост в закона, е възможността, ако таксите за заявяване и експертиза и таксите за регистрация не бъдат заплатени в предоставения 1-месечен срок, те да бъдат платени в двоен размер до 1 месец след изтичане на предоставения срок. Тази възможност е взаимствана от регламента за приложение на Регламент № 6/2001. Тя има, също така и възпитателно въздействие и води до намаляване на административната работа по исканията за възстановяване на срокове. Внимание заслужава предвидената в чл.48а – чл.48в възможност за отгалагане публикацията на вече регистриран дизайн с оглед заявителят да проучи пазара и своята конкуренция и да запази дизайна за определен период от време в тайна от тази конкуренция. Друго изменение, което следва да се отбележи, е промяната на срока по чл.45, ал.6. Удължаването на срока за вземане на решение по исканията за заличаване регистрацията на пормишлен дизайн е обусловено от сложността на производството, от това, че становището по искането се подготвя от състав от 5-ма държавни експерти, че в голяма част от случаите се преценяват огромни по обем и сложност доказателства, че често се налага от страните да се искат допълнителни доказателства и становища. Промени са предвидени и в глава „Четвърта”, които се продиктувани от присъединяването на България към Женевския акт на Хагската спогодба за международна регистрация на промишлени дизайни, който действа на територията на страната ни от 7 октомври 2008 г. В заключение следва да се отбележи, че с приемането на Закона за изменение и допълнение на ЗПД ще се отговори на очакванията на потребители на системата като се създаде процедура по регистрация, която да отговаря на установените в страната ни пазарни отношения и ще се постигне пълно съответствие на режима на предоставяне на закрила на дизайните на територията на Р България с този, предвиден в Регламент № 6/2001 за дизайна на Общността и в значителна част от страните-членки на Европейския съюз.

on English

Bulgarian Patent Office publishes information on the proposed draft law amending the design.
The reasons for these changes are as follows:

Changes offered by this bill can be grouped into three main areas: changes affecting general in Design Law (chapter “First”), changes on the substantive rules governing the registration of designs (Chapter II) – disposition with the right design and the cancellation of registration and changes to production, which develops in the Patent Office for an application for registration of industrial designs (Chapter Three). Regarding the changes made in the chapter “First, it should be noted that details are out art.8 data contained in the State Register of industrial designs kept and maintained in the Patent Office. 9 expressly provides that the said register is in the form of hard copy and electronic database operated by the Information System and published on the official website of the Patent Office. The amendments proposed in Chapter II of the ITA are primarily editorial and in order to further clarify certain criteria. Changes related to production, which is developing expertise in the Patent Office an application for registration of a design is reduced to change the system of registration of design – from the substantive examination carried out by the Patent Office on the grounds set out in 11 of the Act shall be transferred to a registration system. These changes meet the needs of society and the requirement to remove barriers to free movement of goods and the freedom to provide services enable enterprises to adapt their production and distribution of goods and services not only in our country, but throughout the Community. Changes are necessary also in order to create an identical arrangement to that introduced in Regulation № 6 / 2001 on Community designs. Changes are dictated by the fact that under the present system of examination as to substance is not made full assessment of whether the design meets the requirements of 11 for novelty and originality, but only a limited review and take account designs operating in the territory of Bulgaria. Not carry out the examination and the criteria “Originality”. Therefore, although the examination service to check the novelty of the design practice of this inspection is organic and does not lead to the aimed effect – to ensure stability of the legal protection, since the novelty of a design may be vitiated by not only the registration of identical of its design, but also by communication, anywhere in the world in any way. This is information that experts in the Patent Office of Bulgaria, as well as agencies in the Member States of the European Union do not have, but that can be found by competitors of the applicant because they are stakeholders. Because of that, most countries and the Office for Harmonization in the Internal Market in Alicante, Spain, use the registration system that comes with this bill. New system for registration of a design is limited to the following: Examination of application include verification of whether the application meets the requirements of formal regularity and that satisfies the criteria laid down in Articles 3 and 11, paragraph 2, item 1 of the Act namely: whether the requested object is a design under the law and if not contrary to public order and morality. If the design application meets the above conditions, a decision on registration and design is published in the Official Gazette of the office. Persons referred to in Art.29, have the right to request cancellation of the registration of the design of the grounds provided for in this provision during the period of validity of registration, and even after its termination. Of PZR shows that the new regime will take effect 9 months after the promulgation of the law in the State Gazette, which is available in order to conduct awareness campaigns to prepare stakeholders, which are addressed to the law and should adapt its business environment work in the new system of registration, which requires strict scrutiny of a policy of competing entities and which mode is adopted in many Member States of the European Union. Other changes which are proposed by the bill are in terms of deadlines for certain actions by the applicant of a design – to correct deficiencies in the application (Art.36, para 3) for a preliminary response to the refusal (Art.37 , 3) and payment of fees (Art.36, Art.37 and 2, al.5). Terms were truncated due to the fact that these are actions that are not characterized by complexity and do not require an extended period of time to be implemented and also to accelerate the production of registration. Along with that, it is considered that the application he is interested to receive the protection more quickly and longer periods of time in which fees are not paid, would lead to legal uncertainty whether there is a request or not, because if fees are not paid, the application is considered withdrawn. Novelty in the law is the possibility, if the application fee and examination and registration fees are paid in the given 1-month period, they would be paid double the amount to 1 months after the expiry of the given period. This option is adoption of the Regulation for the application of Regulation № 6 / 2001. She has also educational impact and reducing the administrative work on requests for reimbursement of time. Deserves attention to in Art.48 – chl.48v otgalagane opportunity for publication of the design already registered to the applicant to examine the market and your competition and keep the design for a certain period of time in the secret of this competition. Another change to be noted is the change of the period under Art.45, al.6. Extension of the deadline for a decision on requests for cancellation of registration pormishlen design is determined by the complexity of production, that opinion on the request shall be prepared by staff of 5 persons experts state that the majority of cases are judged in large volume and complexity, evidence that is often required by the parties to seek additional evidence and opinions. Changes are provided in Chapter Four, which resulted from the accession of Bulgaria to the Geneva Act of the Hague Agreement concerning the international registration of industrial designs, which operate in the territory of our country from October 7, 2008 Finally, it should be noted that the adoption of the Law amending the ITA to meet the expectations of users of the system by establishing a registration procedure that meets the established market in the country relations and will achieve full compliance of the system to provide protection designs on the territory of Bulgaria with that provided for in Regulation № 6 / 2001 on Community design and a significant part of the Member States of the European Union.
информация на Патентно ведомство.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s